EXPOSICIÓNSVISITASPUBLICACIÓNSANUNCIOS

InicioServizosActividadesRutasEnlacesAmigos MuseoTrámites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizada:

07/07/2020

 

Resolución:

1024X768

Horario e Situación

Reserva Visita Grupo

Tríptico Informativo

 

Visita IndividualPrograma EducativoVisita Familiar

 

 

 

Debido á actual situación sanitaria establécense as seguintes normas de acceso:

 

O uso de máscara protectora é obrigatorio para acceder ao museo.

Deberá presentarse en recepción para ser instruído sobre as normas que regulan as visitas ao museo.

Antes de acceder ás exposicións terá que desinfectarse as mans.

Lembre que ten que gardar unha distancia mínima de dous metros entre grupos familiares ou entre outras persoas.

Evite tocar as superficies, vitrinas e obxectos durante a súa visita.

Non se pode acceder ao museo con bolsos, mochilas ou outros vultos maiores de 30x30 centímetros.

A permanencia máxima nas salas de exposición é de 25 minutos.

O aforo máximo reduciuse a 15 persoas.

Os grupos familiares non poderán integrar a máis de cinco persoas, as cales deberán permanecer xuntas durante a visita. Non se permite a entrada a outro tipo de grupos.

Os aseos só se poderán usar en casos de extrema necesidade.

Ademais, deberanse gardar as instrucións dadas polas autoridades sanitarias para evitar a propagación do COVID-19.

 

 

Visita Individual.

Para a visita individual ofrécese unha montaxe moi didáctica composta por unha ampla serie de paneis que conteñen textos, gráficos e láminas deseñadas para facer máis comprensibles os contidos e a temática do Museo. Complementando a montaxe o usuario ten á súa disposición información impresa ó comezo de cada bloque temático que recolle as características máis salientables de cada período do noso pasado máis antigo.

Tamén existe a disposición dos visitantes un Manual de Visitas, que poden solicitar na recepción do Museo, onde se recollen tódolos contidos da exposición nunha edición bilingüe.

 

Programa Educativo.

A Temática cínguese á propia da exposición permanente do Museo, a Prehistoria e a Historia Antiga do Noroeste Peninsular, nela recóllese dunha forma didáctica a evolución das sociedades, das manifestacións artísticas e das tecnoloxías ó longo deste espacio temporal; ofrecendo un discurso lineal no que se recollen as características diferenciais de cada bloque temático, así como os elementos e tradicións perdurables.

Bloque 0. Introdución - Cronoloxía - Cambios climáticos e faunísticos - Arqueoloxía como ciencia

Bloque 1. Idade da Pedra Lascada - Hominización - Paleolítico - Epipaleolítico - Mesolítico

Bloque 2. Idade da Pedra Pulida - Neolítico - Megalitismo

Bloque 3. Idade de Bronce - Calcolítico - Idade do Bronce

Bloque 4. Idade de Ferro - Mundo Castrexo

Bloque 5. Época Romana - Hispania romana - Gallaecia romana

Transversalmente ofrécense contidos vinculados ás Ciencias da Natureza, como a presenza de faunas extintas que personifican os cambios climáticos e ambientais acontecidos no noso pasado, así como os diferentes medios de explotación e manipulación da paisaxe practicados polos nosos devanceiros. Deste xeito, mantendo bloques temáticos pódense abri-las portas a novas unidades didácticas en función de novos puntos de vista ou necesidades doutros usuarios.

Os Obxectivos Xerais do Programa Educativo céntranse en fomenta-la comprensión do presente descubrindo a importancia do pasado, interpretando os feitos e as distintas realidades, e establecendo diferentes relacións en función dos cambios acontecidos; analizala relación humana co medio ó longo do pasado; identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos relevantes da Prehistoria e Historia Antiga de Galicia; comprende-las diferenzas e similitudes do noso Patrimonio Histórico con respecto a outros lugares de España, e asumila responsabilidade que supón a conservación do Patrimonio Histórico e a apreciación del como recurso para o enriquecemento individual e colectivo. Con estes obxectivos promoveranse Actitudes de interese, curiosidade e gusto por coñecer aspectos de épocas pasadas; valoración do progreso do ser humano como consecuencia da súa evolución histórica; valoración da relación da humanidade co medio ó longo do tempo, dende un proceso inicial de adaptación e respecto, ate procesos de transformación e destrución; e respecto polo Patrimonio Histórico e valoración do mesmo como fonte de información sobre os nosos devanceiros, e como elemento configurador da nosa identidade.

Os Procedementos, ó igual cas aptitudes e obxectivos, teñen un tratamento específico segundo as diferentes Unidades Educativas, relacionados cos currículos específicos. Establecendo como procedementos xerais a visualización dunha presentación multimedia específica para cada unidade educativa atendendo ós seus contidos específicos, visita guiada á exposición permanente do Museo, e o traballo coas fichas da unidade correspondente. Este procedemento básico ten unha duración variable para cada unidade, oscilando entre os 60 e os 90 minutos.

     

 

As Unidades Educativas adáptanse a cada nivel educativo e ás materias específicas. Para un maior aproveitamento das actividades, as unidades céntranse nuns ou noutros bloques con maior ou menor intensidade. Non se trata de repetilo mesmo discurso e temática en todas as unidades; nas primeiras unidades centrámonos nos aspectos xerais do Paleolítico, Neolítico e Mundo Castrexo, mentres que noutras atendemos de xeito máis intensivo no Mundo Castrexo e na Época Romana.

 

Unidade 1. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Infantil / 1º Ciclo Primaria. Bloques: 0, 1, 2 e 4.

Unidade 2. Coñecemento do medio natural, social e cultural. 2º Ciclo Primaria. Bloques: 0, 1, 2 e 4.

Unidade 3. Coñecemento do medio natural, social e cultural. 3º Ciclo Primaria. Bloques: 0, 1, 2, 4 e 5.

Unidade 4. Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 1º E.S.O. Bloques: 0, 1, 2, 3, 4 e 5.

Unidade 5. Cultura Clásica. 2º Ciclo E.S.O. Bloques: 0, 4 e 5.

Unidade 6. Historia. 2º B.A.C. Bloques: 0, 1, 2, 3 e 4.

Unidade 7. Historia da Arte. 2º B.A.C. Bloques: 0, 1, 2, 3 e 4.

Unidade 8. Linguas clásicas. B.A.C. Bloques: 0, 4 e 5.

Unidade 9. Filosofía. 1º B.A.C. Bloques: 0, 1, 2 ,3 ,4 e 5.

 

Existe un Manual do Profesorado que está concibido como un texto de axuda á preparación da visita de escolares ó Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, nel ofrécense ó persoal docente os contidos necesarios para poder contextualiza-los restos materiais presentes na exposición permanente; a temática abrangue dende a chegada da humanidade á nosa terra, ate a época da dominación romana. Seguindo coa filosofía da montaxe, en lugar de centrarse nos restos arqueolóxicos, préstase unha atención preferente ós modos de vida dos grupos humanos e a súa evolución; o obxectivo non é a visualización de pezas e obxectos, senón o coñecemento histórico destas xentes e o achegamento ós cambios e ás pervivenzas que teñen lugar neste tan dilatado espazo de tempo. O Programa Educativo está formado por un corpo principal que agrupa unha presentación multimedia específica para cada unidade, a visita guiada e o traballo en sala coas fichas correspondentes. Tamén se poñen a disposición dos grupos escolares unha serie de obradoiros, rutas arqueolóxicas guiadas e outras actividades. Así, conxugando os procedementos que forman parte do programa, a estancia dos grupos pode oscilar entre unha hora e a xornada completa. As nove unidades deseñadas están relacionadas cos diferentes currículos das ensinanzas non universitarias, neste Manual os contidos seguen o esquema dos bloques da exposición. Os conceptos de cada bloque non están xerarquizados no texto para que o persoal docente poida contar cunha ampla información para adaptala ás características de cada grupo, ó final dos bloques temáticos relaciónanse os conceptos particulares para cada unidade.

 

Descargar bloques Manual do Profesorado.

 

   B0 Introdución        B1 Idade da Pedra Lascada        B2 Idade da Pedra Pulida

 

   B3 Idade do Bronce        B4 Idade do Ferro        B5 Época Romana

 

Como Actividades Complementarias preséntanse unha serie de obradoiros, cunha duración de 90 minutos, unha ruta por xacementos do concello de 2,5 horas de duración e unha serie de fichas monográficas.

Os Obradoiros teñen como obxectivo que os escolares se poidan achegar ó pasado por medio de xogos e traballos manuais; pese a ser actividades eminentemente prácticas, son acompañadas de explicacións para contextualizar cada acción: Arqueoloxía en Acción, Tecnoloxía Paleolítica, Debuxo Prehistórico, Restauración Cerámica, Facer Cerámica (as vasillas elaboradas poderánse recoller ate 30 días despois da celebración do obradoiro, logo reciclaranse), Xogos Romanos...

 

    

         

 

A Ruta Arqueolóxica deseñada consiste nunha visita guiada a xacementos arqueolóxicos vilalbeses. Nela visitarase un abrigo do Paleolítico superior, dous túmulos con anta no interior, unha pedrafita (Pedrachantada de O Carrizo) e o Castro de Gondaisque.

Tamén se poñen á disposición do colectivo escolar unha serie de Fichas Monográficas para traballar durante a estancia no Museo. Nelas abórdanse con certa profundidade temas concretos nos que se poden integrar contidos de varios bloques temáticos, ou temas que pola súa transcendencia poidan merecer unha atención especial. Estas son algunhas das dispoñibles: O paso do tempo, A caza, Megalitismo, A pedra lascada, A vivenda, A moenda, O celtismo, A arqueoloxía, Galicia e as fontes clásicas, Epigrafía romana, Toponimia latina, Relixión castrexa e romana, Prácticas funerarias, A cerámica, Linguas prerromanas, A trastenda do museo, Sincretismo relixioso, A herdanza romana, Cuarteis romanos, Os Castros...

Este Programa Educativo non se dá por concluído coas actividades que hoxe o integran, mantendo este esquema, continuamente irá incorporando novos materiais, especialmente fichas monográficas e obradoiros, para contar cunha oferta máis completa e atractiva.

Visita Familiar.

Está dispoñible un programa onde as familias poden realizar a visita ó Museo, actuando os pais de guías dos fillos, para elo teñen á súa disposición un caderno e as fichas correspondentes.

 

Reserva Visita.

Os grupos de escolares, ou calquer outro grupo, poden solicitar a visita guiada ou participar no programa educativo, para elo deberán facer reserva con quince días de antelación cumplimentando o seguinte formulario:

 

Reserva Visita Grupo

 

As reservas serán confirmadas polo Museo vía e-mail, se dez días antes da data reservada non se recibiu a confirmación, póñanse en contacto connosco.

 

 

Máis información en:

 

 

- Bloques Temáticos da Exposición Permanente -

IntroduciónI. da Pedra LascadaI. da Pedra PulidaIdade do BronceIdade do FerroÉpoca Romana