Bibliografía.

 

 

 

O coñecemento dos estudos previos e da documentación histórica son esenciais nun proxecto destas características. Os datos contidos na bibliografía e nos documentos custodiados en arquivos accesibles aportan interesantes informacións sobre as características e historia dos elementos.

Nas fichas dos elementos incluímos un apartado de bibliografía onde se inclúen as citas bibliográficas ou documentais cun código de referencia (B001, B002...). Algúns elementos poden ter varias referencias, ou ningunha.

Para evitar unha dimensión esaxerada dos arquivos, debemos poñer límite á proliferación de citas con datos repetitivos e de mínima información, por iso non recollemos citas de prensa diaria, nin de folletos, nin de publicacións divulgativas. Tampouco podemos ter en conta traballos inéditos sen acceso público, nin documentos privados. Deste xeito aseguramos a accesibilidade pública ás fontes documentais do proxecto.

Os títulos e documentos accesibles vía internet levan un enlace no seu número de referencia que permite a súa descarga.

 

 

@

Ref.

Cita Bibliográfica / Documentos

 

B001 ARES FERNÁNDEZ, M., BASANTA CASTRO, L., POMBO MOSQUERA, X.A. (1994): "Tres machados de tope e un molde nas Terras de Vilalba (Lugo)". In Croa, 4: 6-9. 
B002 ARRIBAS ARIAS, F. (2009-11): "Motivos ornamentales e iconográficos nos fustes dos cruceiros figurados da Terra Chá (Lugo)". In Boletín do Museo Provincial de Lugo, 14,  93-118. 
B003 ARRIBAS ARIAS, F., BLANCO PARDO, J.M. (2003-04): "Os carboeira. Unha saga de canteiros de Román (Vilalba)". In Boletín do Museo Provincial de Lugo, 11 (2), 197-220.
  B004 ARRIBAS ARIAS, F., BLANCO PARDO, J.M., SAAVEDRA PÉREZ, M. (2012): Cruceiros de Vilalba. Vilalba: Instituto de Estudios Chairegos. 608 pp.
  B005 COIRA SANJURJO, J.M. (2013): Algunhas casas fidalgas da Terra Chá e doutros lugares . Apuntamentos xenealóxicos e heráldicos. Vilalba: Instituto de Estudios Chairegos. 556 pp.
  B006 FIGUEIRA TENREIRO, S. (2005): Os espazos da memoria. Patrimonio, simbolismo e identidade nas parroquias de Lanzós. Vilalba: Instituto de Estudios Chairegos. 221 pp.
B007 FIGUEIRA TENREIRO, S., PERNAS BERMÚDEZ, C. (2003-04): "Proxecto de dinamización das terras da Carba e Monseivane". In Boletín do Museo Provincial de Lugo, 11, 2, 129-176.
  B008 FIGUERIA TENREIRO, S., NOVO CAZÓN, J.L., PERNAS BERMÚDEZ, C. (2009): Capelas e ermidas da costa: A relixiosidade barroca en San Simón. Vilalba: Instituto de Estudios Chairegos. 150 pp.
  B009 LEISNER, G.K., LEISNER, V. (1956): Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Westen. Madrider Forschungen, 1, 1. Lieferung.  Berlin: Walter de Gruyter & Co. 303 pp.
  B010 MATO VIZOSO, M. (1997): Estudios históricos de Vilalba y su comarca. Lugo: Dep. Provincial. 287 pp.
  B011 NOVO CAZÓN, J.L. (2007): O camiño norte de Santiago en imaxes. Vilalba: Instituto de Estudios Chairegos. 139 pp.
  B012 OTERO CAO, V. (1963): Villalba y su jurisdicción. Tomo II, Páginas Históricas. Lugo: Imp. Celta. 77 pp.
  B013 PEÑA NOVO, A. (2002): Villalba en el siglo XIX. Vilalba: Imprenta Junor. 113 pp.
  B014 PÉREZ BUSTAMANTE, C., PARGA PONDAL, S. (1924): ''Notas de arqueología prehistórica galaica. Los dólmenes de Dombate y de La  Gándara (Coruña)''. In  Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo: 360-372.
  B015 PÉREZ BUSTAMANTE, C., PARGA PONDAL, S. (1925): ''Notas de arqueología prehistórica galaica. Los dólmenes de Dombate y de La  Gándara (Coruña)''. In  Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo : 115-142.
  B016 POMBO MOSQUERA, J.A. (1984): "O megalitismo no NO da Terra Cha (Lugo). Relación do home e o medio". In Gallaecia, 7-8: 225-232.
  B017 POMBO MOSQUERA, X.A. (1993): "Os castros nas terras de Vilalba". In Galicia da romanidade á xermanización. Actas homenaxe a Fermín Bouza Brey (1901-1973) (Santiago de Compostela 1992): 177-189. Noia: Museo do Pobo Galego.
  B018 POMBO MOSQUERA, X.A., REGO ÁLVAREZ, M.L. (1990): "O Megalitismo nas Terras de Vilalba (Lugo)". In Brigantium, 6: 21-53.
  B019 RAMIL REGO, E.  (1997): "La transición del Paleolítico Superior al Neolítico en las sierras septentrionales de Galicia. Una aproximación preliminar". In II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996): 273-285.
B020 RAMIL REGO, E. (1995): "El área megalítica de Pedra Chantada y su relación con el emdio natural''. In Portugalia, 16: 5-30.
  B021 RAMIL REGO, E. (1996): Os primeiros modarores de Galicia. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 64 pp.
B022 RAMIL REGO, E. (1997): "El Castro de Vixil (Vilalba, Lugo). Estudio de materiales y nuevas perspectivas". In Férvedes, 4: 81-105.
  B023 RAMIL REGO, E. (1997): "Megalitismo en el concello de Vilalba: Su relación con el medio natural". In O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo (Santiago, 1996):  537-552.
B024 RAMIL REGO, E. (1997): "Xacementos castrexos do Concello de Vilalba (Lugo). Análise dos emprazamentos". In Férvedes, 4: 25-62.
  B025 RAMIL REGO, E. (1997): Os primeiros campesiños de Galicia: Neolítico e Megalitismo. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba.  65 pp.

B026 RAMIL REGO, E. (2001): "Xacementos romanos no concello de Vilalba (Lugo): A súa relación co entorno xeográfico". In Gallaecia, 20: 193-204.
  B027 RAMIL REGO, E. (2009): Arqueoloxía da Terra Chá. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 136 pp.
B028 RAMIL REGO, E., BLANCO SANMARTÍN, P., RODRÍGUEZ PÉREZ, M. (2016): "Los últimos cazadores-recolectores en el occidente cantábrico". In Portugalia, 37: 151-162.
  B029 RAMIL REGO, E., RAMIL SONEIRA, J.  (1995). "A Pena Grande (Santaballa, Villalba), un yacimiento de finales del Paleolítico al norte de la provincia de Lugo". In Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), Vol. 1: 351-356.
  B030 RAMIL REGO, E., RAMIL SONERA, J. (1996). "El fin de los tiempos glaciares en Galicia. Magdaleniense y Epipalolítico". In Os primeiros poboadores de Galicia,  117-147. Satiago: Ed. do Castro.
  B031 RAMIL SONEIRA, J. (1971): El Mesolítico Gallego. Premio Federico Maciñeira. Real Academia Galega. Depositado na Real Academia Galega.
  B032 RAMIL SONEIRA, J., VÁZQUEZ VARELA, J.M. (1976): "Cuatro yacimientos prehistóricos con industrias líticas en la provincia de Lugo". In Gallaecia, 2: 47-54.
  B033 RAMIL SONERIA, J., VÁZQUEZ VARELA, J.M., VIDAL RODRÍGUEZ, J. (1976): "Tres túmulos megalíticos con grabados en el término municipal de Villalba (Lugo)". In Gallaecia, 2: 87-97.
  B034 REGO ÁLVAREZ, M.L., POMBO MOSQUERA, J.A. (1976): "Notas sobre la tipología de los emplazamientos castreños en la comarca de Villalba". In Gallaecia, 2: 165-172.
  B035 VÁZQUEZ SEIJAS, M. (1947): ''Riqueza megalítica en tierras de Villalba''. In Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, II (21-22): 349-361.
  B036 VÁZQUEZ SEIJAS, M. (1951): "El Castro de Villamayor de San Simón de la Cuesta". In Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 4 (36): 216-224.
  B037 HIDALGO CUÑARRO, J.M. (1980): "La cerámica con decoración bruñida en el Noroeste peninsular". In Gallaecia, 6: 81-100.
  B038 RAMIL REGO, E., RAMIL SONEIRA, J. (2004): Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Guía breve. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 126 pp.
  B039 VILLARES MOUTEIRA, F. (2005): San Martiño de Belesar: memoria e futuro. Santiago: Instituto Teolóxico Compostelán. 308 pp.
B040 ARRIBAS ARIAS, F. (2014): Os cruceiros na relixiosidade popular galega. Estudo etnohistórico. Lugo: Universidade de Santiago. Tese doutoral inédita. 403 pp.
  B041 VÁZQUEZ SEIJAS, M. (1955-1973): Fortalezas de Lugo y su provincia. Lugo: Junta del Museo Provincial. 6 Vols.
  B042 CRESPO POZO, J.S. (1982): Blasones y linajes de Galicia. Pontevedra: Publicaciones del Monasterio de San Jan de Poyo. 5 Vols. 2ª Ed.
  B043 VALIÑA SANPEDRO, E., RIELO CARBALLO, N., SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., GONZÁLEZ REBOREDO, J.M. (1975-83): Inventario artístico de Lugo y su provincia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. VI vol.
B044 REIGOSA CARREIRA, A. (1995): “A Ermida de San Nicolao de Torre (Vilaba). Historia e lenda”. In Croa, 5: 25-26.
  B045 ALVARADO BLANCO, S., DURÁN FUENTES, M., NÁRDIZ ÓRTIZ, C. (1990): Pontes históricas de Galicia A Coruña: Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. 3ª Ed. 416 pp.
  B046 NOVO CAZÓN, J.L. (1996): “La ermita sincrética de San Cipriano”. In Estudios Mindonienses, 12,  577-593.